Galerie  

Galeria

   
1512834
Twoje IP: 54.80.249.22
Godzina: 10:06:09
   

RODO czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

Szczegóły

RODO czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) od 25 maja 2018 r. stosowane jest w Polsce bezpośrednio. Niestety polski ustawodawca nie zdążył z polską ustawą i jeszcze jest ona na etapie projektu. Ponadto to jak stosować przepisy ww. aktu w stosunku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej, a w szczególności związków zawodowych jest mocno niejasne. Warto jednak, aby uwolnić się od ewentualnej choć na obecnym etapie czysto teoretycznej odpowiedzialności załączyć i do deklaracji związkowej oświadczenie wraz z informacją jak w załączeniu. 


Niezależnie od powyższego zwrócić należy uwagę na nowelizację ustawy o związkach zawodowych (projekt jest już pod drugim czytaniu). Projektowany przepis stanowi, iż  jeżeli osoba wykonująca pracę zarobkową należy do więcej niż jednej zakładowej organizacji związkowej u danego pracodawcy, przy ustalaniu liczby członków zrzeszonych w organizacji związkowej,  osoba ta może być uwzględniona tylko jako członek jednej wskazanej przez siebie zakładowej organizacji związkowej.  


Tym samym w myśl nowelizowanych przepisów członek związku dalej będzie mógł należeć do więcej niż jednej organizacji związkowej, ale tylko jeden wskazany przez niego związek będzie mógł czerpać prawa z tego związkowca. Warto zatem przy okazji oświadczeń dotyczących RODO dać członkom związku do podpisania oświadczenie jak poniżej:

„W przypadku przynależności do więcej niż jednej organizacji związkowej, niniejszym wskazuję …………………………..(nazwa związku) jako właściwy do uwzględnienia mojej osoby przy ustalaniu liczby członków zrzeszonych w tejże organizacji."

 

W mojej opinii oba oświadczenia: ww. oraz to w załączeniu warto załączyć jako element deklaracji związkowej (bądź przy deklaracji związkowej) oraz dać do podpisania obecnym członkom związku.