Galerie  

Galeria

   
1483730
Twoje IP: 54.227.97.219
Godzina: 18:59:57
   

Statut FZZPOZiPS

Szczegóły

STATUT

Federacji Związków Zawodowych Pracowników
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

( zmiany w Statucie uchwalone na IX Krajowym Zjeździe FZZPOZiPS
15 września 2016r.)

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej jest ogólnokrajową organizacją międzyzwiązkową zrzeszającą zakładowe, międzyzakładowe oraz o zasięgu terytorialnym organizacje związkowe pracowników ochrony zdrowia, w tym inspekcji sanitarnej oraz pomocy społecznej.

2. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej działa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą o związkach zawodowych, postanowieniami Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy i innymi przepisami prawa.

3. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej jest przedstawicielem organizacji członkowskich, a w zakresie praw i interesów zbiorowych reprezentuje wszystkich pracowników ochrony zdrowia i pomocy społecznej, którym przysługuje prawo przynależności i wstępowania do związków zawodowych.

4. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej jest następcą prawnym Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia.

§ 2

1. Federacja ZZPOZ i PS w swojej działalności statutowej jest niezależna od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.
2. Federacja ZZPOZ i PS współdziała na zasadach partnerstwa:
- z innymi organizacjami związkowymi o zasięgu ogólnokrajowym,
- z międzynarodowymi organizacjami pracowników ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
- z organami samorządów zawodowych w ochronie zdrowia i pomocy społecznej,
- z organizacjami społecznymi.

3. Federacja ZZPOZ i PS ma prawo wstępowania do innych organizacji związkowych krajowych i międzynarodowych.
Decyzję w tych sprawach podejmuje Rada Krajowa.

...

Całość dostępna:  pobierz STATUT FZZPOZiPS pdf