Galerie  

Galeria

   
1512831
Twoje IP: 54.80.249.22
Godzina: 10:02:01
   

Statut FZZPOZiPS

Szczegóły

STATUT

Federacji Związków Zawodowych Pracowników
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
( tekst jednolity uchwalony na VIII Krajowym Zjeździe FZZPOZiPS
1 czerwca 2012r.)

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


1. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej jest ogólnokrajową organizacją międzyzwiązkową zrzeszającą zakładowe, międzyzakładowe oraz o zasięgu terytorialnym organizacje związkowe pracowników ochrony zdrowia, w tym inspekcji sanitarnej oraz pomocy społecznej.
2. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej działa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą o związkach zawodowych, postanowieniami Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy i innymi przepisami prawa.
3. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej jest przedstawicielem organizacji członkowskich, a w zakresie praw i interesów zbiorowych reprezentuje wszystkich pracowników ochrony zdrowia i pomocy społecznej, którym przysługuje prawo przynależności i wstępowania do związków zawodowych.
4. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej jest następcą prawnym Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia.

§ 2


1. Federacja ZZPOZ i PS w swojej działalności statutowej jest niezależna od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.
2. Federacja ZZPOZ i PS współdziała na zasadach partnerstwa:
- z innymi organizacjami związkowymi o zasięgu ogólnokrajowym,
- z międzynarodowymi organizacjami pracowników ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
- z organami samorządów zawodowych w ochronie zdrowia i pomocy społecznej,
- z organizacjami społecznymi.
3. Federacja ZZPOZ i PS ma prawo wstępowania do innych organizacji związkowych krajowych i międzynarodowych. Decyzję w tych sprawach podejmuje Rada Krajowa.

...

Całość dostępna:  pobierz STATUT FZZPOZiPS pdf

Serwis informacyjny FZZPOZiPS - styczeń 2013 r.

Szczegóły

                                              

serwis012013

Federacji Związków Zawodowych

Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

* * * * * * * * * * *

Początek kolejnego, już 2013 roku to zapowiedź NOWEGO - wielu ważnych wydarzeń, zarówno społeczno-politycznych, zdrowotnych jak i związkowych.

            Ubiegły rok rozpoczął się burzliwym ,,protestem pieczątkowym” związanym z nowelizacją tzw. ustawy refundacyjnej i zapowiedzią reformy emerytalnej.
Choć minęło 12 miesięcy – rządowi udało się jedynie podnieść wiek emerytalny do 67 lat.

W polityce zdrowotnej – raczej równia pochyła…

Nasza związkowa diagnoza stanu polskiej ochrony zdrowia u progu 2013 roku nie wygląda optymistycznie. Minister zdrowia przez 14 miesięcy urzędowania nie przedstawił znaczących projektów zmian systemowych poprawiających dostęp pacjentów do opieki zdrowotnej.Wzrosły ceny leków refundowanych i pogorszyła się dostępność do świadczeń. Trwademontaż Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Brakuje monitorowania skutków ustaw zdrowotnych, głównie ustawy o działalności leczniczej czy refundacyjnej.Trwa nadal fiasko i lekceważenie dialogu społecznego…

Ale jedno jest optymistyczne – zaczęła się publiczna debata o stanie polskiego systemu zdrowotnego – zarówno w Sejmie RP, podczas dyskusji nad wotum nieufności wobec ministra zdrowia jak i w wielu gremiach dialogu społecznego w ramach Trójstronnej Komisji. Debatę rozpoczęło SLD i PiS.

Czas pokaże, jaki będzie efekt tego dialogu……


Przewodnicząca RK Federacji ZZPPOZ i PS - URSZULA MICHALSKA

 Całość dostępna: Serwis

 

Serwis informacyjny FZZPOZiPS - grudzień 2012 r.

Szczegóły

Serwis informacyjny FZZPOZiPS - grudzień 2012 r.

* okładka serwisupdf

* spis treścipdf

* serwispdf

* okładka końcowa serwisupdf

Możesz również pobrać spakowaną wersję serwisu (4 plików na raz) zip


Instrukcja postępowania:

Po pobraniu pliku serwis.zip należy go rozpakować. Po rozpakowaniu wszystkie dokumenty będą znajdowały się na dysku lokalnym we wcześniej wskazanym folderze oraz w folderze o nazwie "serwis FZZPOZiPS".