Galerie  

Galeria

   
645096
Twoje IP: 54.161.25.213
Godzina: 02:07:13
   

List do Premier Ewy Kopacz

Szczegóły

list.do.Premier.Ewy.Kopacz

Spotkanie Ministra Zdrowia z przedstawicielami OPZZ

Szczegóły

Minister  zdrowia spotkał się z przedstawicielami Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

12 sierpnia minister Marian Zembala spotkał się z przedstawicielami Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Władze Porozumienia reprezentowali m.in. przewodniczący Jan Guz, wiceprzewodnicząca Wiesława Taranowska oraz przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urszula Michalska.

W trakcie spotkania poruszone zostały kwestie pracownicze dotyczące poszczególnych zawodów medycznych, funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dyskusja objęła również zgłoszone przez związkowców zagadnienia o charakterze systemowym związane z dostępnością pacjentów do świadczeń zdrowotnych, cenami leków, lecznictwem uzdrowiskowym, a także opieką pediatryczną.

SPOTKANIE MZ1

Uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję na odrodzenie dialogu społecznego w formule trójstronnej z udziałem strony rządowej, związków zawodowych i organizacji pracodawców w ramach Rady Dialogu Społecznego. Minister zdrowia i przewodniczący OPZZ zadeklarowali gotowość podjęcia intensywnej współpracy w zakresie działań naprawczych i nowych rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia z udziałem pozostałych partnerów społecznych, którzy wejdą w skład Rady.

SPOTKANIEMZ2
SpotkanieMZ3

 

List do Ministra Zdrowia z prośbą o spotkanie

Szczegóły

naglowekPisma

Ruch branżowy ochrony zdrowia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych zwraca się do Pana Ministra o pilne spotkanie w związku z zapowiedziami Pana Ministra i Pani Premier o wzroście płac planowanym wyłącznie dla jednej grupy zawodowej tj. pielęgniarek i położnych.

W skierowanym do Pana Ministra piśmie z dnia 16 czerwca br. wskazaliśmy, że
OPZZ reprezentuje pracowników wszystkich zawodów w ochronie zdrowia.
Dlatego nieakceptowalne dla naszych organizacji są propozycje płacowe zmierzające wprost do dzielenia i konfliktowania innych pracujących w ochronie zdrowia.
Jako centrala OPZZ nigdy nie kwestionowaliśmy roli zawodu pielęgniarek i położnych w systemie i godziwego ich wynagradzania, nie może to się jednak dokonywać kosztem innych zawodów. Planowane przez resort zdrowia regulacje związane ze wzrostem płac wyłącznie dla pielęgniarek i położnych już skutkują roszczeniami płacowymi pozostałych zawodów w ochronie zdrowia, domagających się realizacji analogicznych regulacji dla każdego z nich.
Do OPZZ docierają liczne sygnały o takich oczekiwaniach, a podejrzewamy, że eskalacja konfliktów może niebawem nastąpić.

Chcemy porozmawiać z Panem Ministrem o projektowanych przez resort zdrowia zmianach. Jako jedna z największych central związkowych nie możemy być pomijani
w dialogu dotyczącym kwestii płacowych pracowników ochrony zdrowia przed dokonaniem ostatecznych ustaleń. Jest to tym bardziej zasadne, że kierownictwo resortu od dłuższego czasu prowadzi dialog wyłącznie ze środowiskiem zawodowym pielęgniarek i położnych.
Jakiekolwiek informacje o projektowanych zmianach znane są nam wyłącznie z mediów.

Uważamy, że tylko dialog jest realną płaszczyzną rozwiązywania problemów.
Stąd domagamy się od Pana Ministra wyznaczenia daty spotkania, w możliwie dogodnym dla Pana Ministra, ale w miarę najbliższym terminie.

stopkaPisma

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca br. i jego możliwe skutki - informacja dla członków Prezydium OPZZ

Szczegóły

Warszawa, dnia 8 czerwca 2015 roku


Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca br. i jego możliwe skutki - informacja dla
członków Prezydium OPZZ

Prawie 3 lata temu OPZZ złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności przepisów ustawy o związkach zawodowych z Konstytucją RP oraz Konwencją nr 87 dotyczącą wolności związkowej i ochrony praw związkowych.

We wniosku wskazywaliśmy, że rozwiązania ustawy związkowej ograniczające możliwość zrzeszania się w związkach zawodowych osobom wykonującym pracę zarobkową, w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnionym, łamią międzynarodowe standardy wolności związkowej oraz przepisy ustawy zasadniczej.

W dniu 2 czerwca br. Trybunał Konstytucyjny rozpatrując wniosek OPZZ, przychylił się do większości argumentów przedstawianych przez naszą centralę związkową i orzekł, że przepisy ustawy o związkach zawodowych, ograniczające prawo tworzenia i przynależności do organizacji związkowych osobom wykonującym pracę zarobkową, a niewymienionym w ustawie związkowej
- w szczególności osobom pracującym na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz samozatrudnionym - są niezgodne z art. 59 ust. 1 w związku z art. 12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Oznacza to, że każda osoba wykonująca pracę zarobkową będzie mogła tworzyć organizacje związkowe i w nich się zrzeszać.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest niezwykle ważny w kontekście trudnej sytuacji w Polsce prawie 3 min osób zatrudnionych na tzw. „śmieciówkach", którzy uzyskali możliwość zrzeszania się oraz reprezentowania swych praw i interesów, w ramach uprawnień jakie posiadają związki zawodowe, w tym:
                • prawo tworzenia struktur związkowych, w tym zakładowych i międzyzakładowych i wstępowania do nich, na zasadach przewidzianych w statutach,
                • prawo do prowadzenia rokowań zbiorowych w celu poprawienia warunków zatrudnienia, w tym zawierania układów zbiorowych pracy,
                • prawo prowadzenia sporu zbiorowego,
                • zakaz dyskryminacji,
                • reprezentowanie indywidualnych oraz zbiorowych praw i interesów nowych członków organizacji związkowych.

Jest to również pierwszy krok do tego, aby chociaż częściowo wyrównywać uprawnienia pracowników i zleceniobiorców oraz samozatrudnionych.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest też wyzwaniem dla naszych związków zawodowych. Szczegółowe uprawnienia w stosunku do nowych związkowców określi znowelizowana ustawa o związkach zawodowych, ale po opublikowaniu wyroku w Dzienniku Ustaw, będzie on obowiązywał (warto jednak nadmienić, że część konstytucjonalistów uważa, że dotychczasowe przepisy ustawy związkowej zachowują swoją ważność do czasu wprowadzenia stosownej zmiany przez ustawodawcę).

Oznacza to, że możemy już rozpocząć akcję informacyjną w środowiskach osób pracujących w oparciu o inne umowy niż umowy o pracę.
Wydział prawno - interwencyjny OPZZ wskazuje na konieczność dokonania ewentualnych zmian w statutach organizacji, umożliwiających zrzeszanie osób zatrudnionych na tzw. „śmieciówkach". Należy zatem przejrzeć postanowienia statutów pod kątem katalogu osób, które mogą zostać członkami danej organizacji związkowej.

W statucie może zatem pojawić się zapis o przykładowej treści: „związek „x" zrzesza pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy oraz osoby zatrudnione na innej podstawie prawnej".

Zaproponowana powyżej regulacja będzie umożliwiała wstępowanie do związku zawodowego osobom zatrudnionym m.in. na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło) czy samozatrudnionym, nie będących pracodawcami.

 


Sporządził:
Paweł Śmigielski Dyrektor
Wydziału Prawno-lnterwencyjnego Biura OPZZ

Oświadczenie OPZZ

Szczegóły

OŚWIADCZENIE
z dnia 21 kwietnia 2015 roku
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z niepokojem obserwuje
narastający kryzys w ochronie zdrowia.

Obecna sytuacja to efekt braku dialogu i spójnej strategii rządzących sektorem opieki zdrowotnej oraz nierealizowanych od lat obietnic Ministra Zdrowia.
We wrześniu 2013 roku, w czasie Ogólnopolskich Dni Protestu i obecnie po 2 latach –b18 kwietnia 2015 roku, branżowe organizacje związkowe OPZZ reprezentujące większość
grup zawodowych w ochronie zdrowia, wyszły na ulice domagając się poszanowania godności pracownika i respektowania praw pacjentów.

Całość  PDF  DOC

 

Podkategorie