Galerie  

Galeria

   
1407243
Twoje IP: 3.236.124.77
Godzina: 08:38:46
   

Dzień Pracownika Służby Zdrowia oraz Światowy Dzień Zdrowia

Szczegóły

whd

Dzień Pracownika Służby Zdrowia oraz Światowy Dzień Zdrowia obchodzone są od 1948 roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Co roku obchodzony jest pod innym hasłem, a celem akcji w tym dniu jest zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy zdrowotne dotyczące społeczeństw na całym świecie.
To również dzień, w którym warto zauważyć i docenić starania, poświęcenie i zaangażowanie pracowników służby zdrowia.
Z tej okazji składam wyrazy uznania i wdzięczności wszystkim pracownikom służby zdrowia za niezwykły wysiłek i poświęcenie w ratowaniu życia i zdrowia drugiego człowieka. Życzę wytrwałości i satysfakcji w realizacji tego powołania i składam wyrazy najgłębszego szacunku

Urszula Michalska
Przewodnicząca Federacji ZZPOZiPS

Warszawa, 7 kwietnia 2016 r.

Serwis Informacyjny FZZPOZiPS - luty 2016 r.

Szczegóły

                                               

serwis0216

* * * * * * * * * * * * * * * * *

W oczekiwaniu na wiosnę ….

irysy

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Życzę wszystkim miłej lektury Serwisu !


Przewodnicząca FZZPOZ i PS Urszula Michalska

 Całość dostępna: Serwis

Rapowany apel do Głównego Inspektora Sanitarnego

Szczegóły

Zachęcamy do obejrzenia i odsłuchania!!!!

https://youtu.be/r00cl96pKZo

Serwis Informacyjny FZZPOZiPS - styczeń 2016 r.

Szczegóły

                                               

serwis0116

* * * * * * * * * * * * * * * * *

U progu 2016 roku …

 

Początek roku rozpoczął się bardzo dialogowo - nie tylko od wzmożonej pracy Rady Dialogu Społecznego i jej zespołów, ale także posiedzeń sejmowej Komisji Zdrowia. Wprawdzie nie rozpoczęły się konkretne prace legislacyjne, ale rozpoczęto dyskusję o sieci szpitali i konsultacje projektów – tzw. bezpłatnych leków dla seniorów czy założeń nowelizacji ustawy o działalności leczniczej.
Zakończyły się także konsultacje rządowego programu ,,Rodzina 500+”, który – choć nie bezpośrednio dotyczy naszej branży – w którym Federacja braliśmy udział w jego opiniowaniu wspólnie z OPZZ.
O wszystkich związkowych, prawnych i branżowych wydarzeniach – można przeczytać w niniejszym numerze Serwisu Informacyjnego Federacji, do lektury którego serdecznie zapraszam !

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Życzę wszystkim miłej lektury Serwisu !


Przewodnicząca FZZPOZ i PS Urszula Michalska

 Całość dostępna: Serwis

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego

Szczegóły

IMG 3228   IMG 3238

W dniu 18 stycznia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. usług publicznych pod przewodnictwem Urszuli Michalskiej – przedstawicielki OPZZ.

W spotkaniu oprócz statutowych członków udział wziął Marian Banaś – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Porządek posiedzenia obejmował:

Realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 03.03.2015r. sygn. akt K39/13 poprzez włączenie funkcjonariuszy Służby Celnej do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

Przedstawienie założeń projektu rządowego, terminu wdrożenia.

Przedstawienie założeń reformy Służby Celnej i Administracji Skarbowej w kontekście planu utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej, przyjętego trybu postępowania i terminu wdrożenia.
Plan pracy zespołu na 2016 rok – priorytety zespołu.
Sprawy różne.

Ad.1

Marian Banaś – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów poinformował, że resort z zaangażowaniem włączył się w prace dotyczące projektu obywatelskiego odnośnie przyznania emerytur dla funkcjonariuszy służby celnej. W resorcie została powołana grupa robocza do spraw związanych z obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

Ad 2

Wiceminister Marian Banaś poinformował, że w Ministerstwie Finansów rozpoczęto prace nad projektem utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Projekt zakłada konsolidację w ramach współpracy wszystkich służb podległych Ministrowi Finansów – tj. administracji podatkowej, Służby Celnej i urzędów kontroli skarbowej. Przewiduje się, aby ustawa obowiązywała od 1 stycznia 2017 r. W projekcie KAS przewidziano dwa urzędy podstawowe: jeden do obsługi podatników – urząd administracji skarbowej zajmujący się obsługą podatników i wsparciem w prawidłowym wykonywaniu zobowiązań oraz drugi urząd celno-skarbowy, w którym będą prowadzone kontrole.

Następnie odbyła się dyskusja. Partnerzy społeczni poruszyli m. in. następujące kwestie:

różnej interpretacji tych samych przepisów przez urzędy skarbowe
autonomiczności służby celnej
czasu prowadzenia kontroli – np. ograniczenie czasu prowadzenia kontroli
urzędów celno-skarbowych (funkcjonariusze) i urzędów administracji skarbowej (służba cywilna)
dodatków, nagród, wysługi lat, nagrody jubileuszowe, dodatek stażowy
inspektorów kontroli skarbowej i przejścia do służby celno-skarbowej
terminu konsultacji społecznych
kryteriów na podstawie których pracownicy będą przydzielani do poszczególnych urzędów
centralnego rejestru faktur

Na zakończenie posiedzenia Przewodnicząca U. Michalska zwróciła się o przekazywanie tematów do dyskusji w ramach Zespołu. Zasugerowała, aby kwestia edukacji była kolejnym tematem dyskutowanym w ramach zespołu.

[Źródło:http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,583,posiedzenie-zespolu-problemowego-ds-uslug-publicznych-rady-dialogu-spolecznego.html ]